This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Hazai kibocsátások

Release date 11/09/2008

Link a Magyarországon engedélyezett GMO kibocsátások adatbázisához

Útmutató kísérleti kibocsátásokhoz

A géntechnológiával módosított szervezetek (növényfajták) kibocsátásának biztonsági rendszere

A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a kibocsátási engedélyben előírja a kibocsátás különösen a fajtavizsgálat és a fajtakísérlet- feltételeit. E feltételekben meghatározza- egyebek mellett- a kibocsátás lehetséges méretét, a fajtavizsgálat, illetve fajtakísérlet helyét és e helyek számát, az izolációs távolságot, a genetikai védősáv méretét, valamint szükség szerint korlátozott terület használatot, pollenkontrollt, hulladékkezelést és a terület utólagos megfigyelését írhatja elő.

A jogszabályok által meghatározott feltételek mellett szükséges egy útmutató elkészítése, mely a hatósági munka fázisában történő kiegészítő intézkedéseket sorolja fel.

AZ INTÉZKEDÉSEK CÉLJA:

A törvény szelleme növényfajták bevezetése kapcsán kétlépcsős közelítést ír elő. A növényfajták először a megfelelő hatósági engedélyezési eljárás végén kikerülhetnek a szabad környezetbe ahol azokkal kísérleteket végezhetnek, de csak gondosan körülírt mértékben és megfelelő biztonsági intézkedések megtétele mellett. Az intézkedések célja annak megelőzésére, hogy a módosító gén a vad vagy kultúrflórába kikerüljön és ott nehezen befolyásolható változást idézzen elő, vagy a táplálékláncba jusson, illetve kereskedelmi forgalomba kerüljön. A védett élőhelyek közelségének kerülése genetikai védősáv létesítésével érhető el. A géntechnológiai hatóság és a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság minden egyes kibocsátási helyszínt megvizsgál a védett élőhelyek szempontjából és közelség esetén a kibocsátási engedély elutasítására tesz javaslatot.

A vad és kultúrnövények, a vad és háziállatok valamint az ember egészségének védelme érdekében tett, kiszabadulást és elterjedést gátló intézkedések rendszerét egészen a határokon való bejutástól kezdődően kell átgondolni.

Genetikailag módosított (GM) szaporítóanyag és ezáltal módosító gén az alábbi események kapcsán kerülhet ki nemkívánatos módon a határozatban engedélyezett kereteken kívülre.

1. kísérleti célú vetőmagok szóródása, eltulajdonítása, azonosságának elvesztése:

- szállításkor

- tároláskor

- kiszereléskor

- vetéskor

2. A gén kijutása a vad vagy kultúrflórába átporzódással

3. A termés (vegetatív és generatív) szóródása gondatlanság vagy eltulajdonítás következtében és túlélése a kísérlet helyén vagy máshol.

Határozataiban a földművelésügyi géntechnológiai hatóság a 2. és 3. pontban felsorolt eseményeket nagy biztonsággal kizáró intézkedéseket rendel el.

Az 1. pont nemkívánatos eseményeinek elkerülésére az ellenőrzésben első fokon eljáró géntechnológiai hatóság (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal-MgSzH) hozott létre saját hálózatára és a hasznosítókra is kötelező szabályokat az alábbiak szerint:

  Előírás GM növényfajták szaporítóanyagának kezeléséhez

Személyi feltételek:

A géntechnológiával módosított (GM) növényfajták szaporítóanyagát csak az MgSzH vetőmagelosztójának azon alkalmazottja kezelheti, aki az ilyen szaporítóanyagok kezelésének különleges szabályaira vonatkozó oktatásban részesült és annak megtörténtét valamint az ott elhangzottak illetve írásban közöltek elfogadását jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

Géntechnológiával módosított növényfajták szaporítóanyaga kezelésének sajátosságai:

A genetikailag módosított növényfajtákra vonatkozó korlátozó intézkedések általános célja annak megakadályozása, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek vagy annak részei engedély nélkül a meghatározott környezetből kikerüljenek és/vagy bármilyen módon a következő használati fokozatba léphessenek, azaz kereskedelmi forgalomba kerüljenek vagy a környezetbe szándékunk ellenére kiszabaduljanak.

Ennek biztosítására különféle kiszabadulást és elterjedést gátló intézkedéseket kell foganatosítani és a cél elérése érdekében megfelelő szervezetet kell kialakítani és működtetni.

A korlátozó intézkedések értelemszerűen érvényesek az ilyen fajtákkal kapcsolatba kerülő minden természetes és jogi személyre a hasznosítótól a kísérleti munkába bevont külső vállalkozóig.

A korlátozó intézkedések betartását az MGSZH erre kijelölt felügyelője, bármelyik időpontban ellenőrizheti, munkavégzésében korlátozni nem szabad

A vetőmagvak kezelése:

A külön engedély alapján kísérleti célra behozott vetőmagokat átmenetileg biztonságosan zárható helységben más fajták vetőmagvaitól elkülönítetten kell tárolni.

Kell vezetni egy nyilvántartást, amelyben hasznosítónként és mintánként vezetni kell -a nyitó készlettel kezdődően- a vetőmagforgalom adatait a mindenkori aktuális zárókészlettel együtt. A nyilvántartás meglétét és a készlet mennyiségét az MGSZH kijelölt felügyelője bármikor ellenőrizheti. Ugyancsak meg kell teremteni a GM fajták letéti mintáinak elkülönített és biztonságos tárolását a tartós tárolóban.

Rendelkező levél (Vetőmagdiszpozíció):

Géntechnológiával módosított növényfajták vetőmagvait csak tartalmilag és formailag kifogástalan diszpozíció alapján szabad kezelni.

Diszpozíciót az illető növényfaj központi DUS vagy teljesítménykísérleti témafelelőse adhat. A diszpozíció érvényességéhez azonban mindenkor szükséges a növényfajra illetékes DUS vagy teljesítményvizsgáló osztály vezetőjének aláírása és az MGSZH géntechnológiai felügyelőjének ellenjegyzése is. A vetőmagvak elosztását és parcellánkénti kicsomagolását tömör padozatú helységben, asztal fölött kell elvégezni, az esetleg elpergő magvakat gondosan össze kell szedni, égetéssel meg kell semmisíteni és a tényt dokumentálni kell.

A kísérleti vetőmagvak tárolására és szállítására duplafalú vetőmagzacskókat kell használni, amelyen piros tintával GM betűk felbélyegzésével fel kell tüntetni, hogy genetikailag módosított vetőmagot tartalmaznak.

Az ismétlésenként parcellákra kicsomagolt vetőmagvakat fajtánként hasonló módon megjelölt gyűjtőzacskókba, az egy kísérlethez tartozó GM vetőmagvakat zárt aljú és oldalú ugyancsak GM betűkkel megjelölt kartondobozba kell tenni.

A kísérleti vetőmagvakat ebben a kartondobozban kell a kísérleti térre szállítani és a vetés egész ideje alatt a kísérlet határoló vonalán belül kell tartani, majd az összes csomagolóanyagot a vetés befejeztével a helyszínen el kell égetni.

A vetőgépet a GM parcellák vetése után tökéletesen le kell üríteni és ki kell tisztítani. Az esetleg így visszakapott vetőmagvakat a vetés helyszínén égetéssel meg kell semmisíteni. GM fajták vetőmagmaradékát -ahogy egyéb fajtákét sem- nem szabad a mintázott tételhez egyesíteni.

GM vetőmagok tárolóeszközeinek sérülése esetén a kifolyt vagy elszóródott vetőmagokat maradéktalanul össze kell gyűjteni és égetéssel meg kell semmisíteni. Keveredés esetén a teljes vetőmagmennyiséget égetéssel meg kell semmisíteni és arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Öregedés, romlás vagy lejárat miatti megsemmisítésről is jegyzőkönyvet kell felvenni.

A GM növényfajták vetőmagvait GM felirattal megjelölt zárt konténerben zárt kocsiszekrényben szabad szállítani, amelyet őrizetlenül hagyni a szállítás során nem szabad.

Baleset esetén a kiszóródott és azonosságukat elvesztett vetőmagvakat maradéktalanul össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni, annak megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A földművelésügyi géntechnológiai hatóság által mindenkor nagy körültekintéssel megszerkesztett határozatok a fentiekkel kiegészítve biztonságos keretet nyújtanak GM növényfajták bevezetése első szakaszának biztonságához.

Budapest, 2008. január 3.